POLYETHYLENE
POLYETH GLOVES SHOULDER LENGTH
100-40-4000
POLYETHYLENE GLOVES UNISIZE - BAG/100
100-40-5000